Monday, July 23, 2018
Home > health news > มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย

มุ่งสร้างสุขภาพดีแทนการซ่อมร่างกาย

ที่วัดอุปราช ตำบลท่าสงคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดวิทยากรหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ตามโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ไร้พุงไร้โรค

โดยดำเนินการอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรระดับอำเภอ และตำบลในพื้นที่ จำนวน 200 คน ระยะเวลา 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2560โดยเน้นการปฏิบัติจริงเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐานปฏิบัติการ และฐานรวม 1 ฐาน เพื่อให้วิทยากรนำความรู้ประสบการณ์ไปจัดอบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 4 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยคณะวิทยากรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจิตอาสาจากสวนป่านาบุญ และได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือหมอเขียว ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในภาคเช้านี้ หัวข้อ “บทเรียนการแพทย์วิถีธรรมและการสร้างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกับการสร้างความผาสุกของมวลมนุษยชาติ” งบประมาณในการดำเนินการได้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 จังหวัดขอนแก่น
นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า การรวมพลังกันขับเคลื่อนโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม เพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ไร้พุงไร้โรค ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาโรคภัยสุขภาพโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อหรือ NCD มีขนาดปัญหาและความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ไตวาย โดยพบว่า มีผู้เสียชีวิตจาก 5 โรคดังกล่าวปีละมากกว่า 97,900 คน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 3 แสนคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 คน โดย 2 ใน 3 มีอายุน้อยกว่า 60 ที่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะเป็นโรคที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรควิถีชีวิตอื่นๆ และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและสูญเสียชีวิตของประชาชนไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth